Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań, Zachodnia 70, 90-403 Łódź , Polska tel: +48 (22) 247 86 44 biuro@pioiro.pl

Gospodarka obiegu zamkniętego - także w domu i w pracy! Warsztaty Warszawa 20190214

 Gospodarka obiegu zamkniętego -  także w domu i w pracy! Warsztaty Warszawa 

 

WARSZTATY

ABC BIODEGRADOWALNOŚCI W PRACY I DOMU

 

z cyklu: Circular Economy. Zamykamy obieg!

 

Jaka tematyka ?

  • Co to są biotworzywa i biokompozyty?
  • Jaka jest różnica między opakowaniami biodegradowalnymi a kompostowalnymi?
  • Strategia dotycząca biokompozytów – Projekt BIOCOMPACK-CE
  • Jak szybko bioodpady mogą stać się odżywczym prekompostem dla roślin?
  • Czy da się prosto kompostować w firmowej lub domowej kuchni?

 

Kiedy i gdzie?

>> 14 lutego 2019, Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych. Bracka 25, III piętro

 

Jednym z prezenterów będzie Konrad Nowakowski, reprezentujący PIOIRO

Szczegółowe informacje: https://gridw.pl/zamykamy-obieg-8/

ZAPRASZAMY

 

 


Circular Economy  - also at home and at work!

WORKSHOP

BIODEGRADABILITY’S ABC AT WORK AND HOME

from the cycle: Circular Economy. Let’s close the circuit!

What  are the topics?

>> What are bioplastics and biocomposites?

>> What is the difference between biodegradable and compostable packaging?

>> Strategy on biocomposites - BIOCOMPACK-CE project

>> How quickly bio-waste can become a nutrient precompost for plants?

>> Is easy composting in a company or at  home possible?

When and where?

>> 14th February 2019, Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych. Bracka 25, III floor

 

One of the presenters will be Konrad Nowakowski, representing PIOIRO

Detailed information: https://gridw.pl/zamykamy-obieg-8/

 

#ObiegZamknięty #GospodarkaObieguZamkniętego #CircularEconomy #ZamykamyObieg #RazemDlaŚrodowiska #bioodpady #kompostowanie #Biocompack

The cycle "Circular Economy. Let’s close the circuit! " is implemented by the Partnership for the implementation of the environmental goals of sustainable development " Razem dla Środowiska", whose leader is the UNEP / GRID-Warszawa  Center, and PIOIRO is one of the cycle's partners.

#ClosedCircuit  #CircularEconomy #Closethecircuit #biowaste #composting #Biocompack

 

PLEASE SIGN UP

  

Cykl „Circular Economy. Zamykamy obieg!” realizowany jest przez Partnerstwo na rzecz realizacji środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju „Razem dla Środowiska”, którego liderem jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, a PIOIRO jest jednym z partnerów cyklu.