Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań, Zachodnia 70, 90-403 Łódź , Polska tel: +48 (22) 247 86 44 biuro@pioiro.pl

PIOIRO założycielem Forum Rozwoju Przemysłu - FRP

Forum Rozwoju Przemysłu

 

Forum Rozwoju Przemysłu to dobrowolne porozumienie zawarte pomiędzy organizacjami branżowymi funkcjonującymi w sektorze przemysłowym. Forum powstało z inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC) stanowi przestrzeń do współpracy, dialogu i wymiany doświadczeń z komponentem legislacyjno-rzeczniczym.

Głównym celem Forum jest jak najlepsza reprezentacja tak ważnej gałęzi gospodarki jaką jest przemysł, w relacji z administracją państwową, jak i europejską. Koncepcja stworzenia tak przekrojowej formuły współpracy jest efektem doświadczeń Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego z ostatnich paru lat. Z wielu źródeł, włączając w to wyraźny głos przedstawicieli administracji publicznej, słyszymy iż brakuje jednego, silnego głosu przemysłu. Forum

Forum Rozwoju Przemysłu ma dać szansę na zbudowanie wspólnego, mocnego głosu różnym sektorom przemysłu.  

 

Najważniejszymi celami FRP są:

  1. reprezentowanie interesów swoich Partnerów wobec organów władzy i administracji publicznej, organów UE, instytucji i organizacji społecznych,
  2. tworzenie płaszczyzny dyskusji, uzgadniania i prezentowania wspólnych działań i stanowisk w sprawach z obszaru krajowych i unijnych regulacji dotyczących przemysłu oraz zagadnień jego rozwoju,
  3. upowszechnianie wiedzy o przemyśle w Polsce, budowanie jego pozytywnego wizerunku oraz jego roli dla gospodarki, informowanie o jego problemach, koniecznych rozwiązaniach i skutkach poszczególnych działań regulacyjnych. 

Partnerzy Forum Rozwoju Przemysłu, podlegając tożsamym światowym trendom, a także mając przed sobą podobne wyzwania regulacyjne oraz świadomość społecznej i gospodarczej odpowiedzialności, pragną zbudować stabilną współpracę pomiędzy administracją państwową a przedstawicielami polskiego przemysłu.

Pierwszymi organizacjami partnerskimi Forum zostały: Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego, Związek Pracodawców AGD – APPLiA.

Organizacjom partnerskim Forum zależy na intensyfikacji prac w zakresie dynamicznego rozwoju polskiego przemysłu, by Polska mogła skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych i by tak istotna gałąź gospodarki była właściwie chroniona.

Forum Rozwoju Przemysłu informacja dla mediów

FRP materiał informacyjny

 

www.forumrozwojuprzemyslu.org.pl