Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań, Zachodnia 70, 90-403 Łódź , Polska tel: +48 (22) 247 86 44 biuro@pioiro.pl

Rozporządzenia do pakietu odpadowego 2018

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592)  wprowadza szereg nowych wymagań w zakresie gospodarki odpadami, w tym dotyczących magazynowania odpadów, ochrony przeciwpożarowej, uzyskiwania decyzji i zabezpieczenia roszczeń.

O ustawie pisaliśmy odrębnie, ale do najważniejsze zmiany to:

 • skrócenia okresu magazynowania odpadów z dotychczasowych 3 lat do 1 roku rozumianego, jako czasowe przechowywanie. Zmiana dotyczący wszystkich posiadaczy odpadów, zarówno tych, którzy prowadzą zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jak i tych którzy magazynują wytworzone przez siebie odpady. Wyjątek dotyczy, że nadal do 3 lat można będzie magazynować jedynie odpady niezanieczyszczonej gleby lub ziemi przeznaczonej do wykorzystania do celów budowlanych w związku z budową obiektów liniowych;
 • konieczności zainstalowania monitoringu wizyjnego do kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów od 22 lutego 2019 r. Zmiana dotyczy wszystkich posiadaczy odpadów, którzy prowadzą zbieranie lub przetwarzanie odpadów wymagające uzyskania zezwolenia, z tym, że ci, co uzyskali decyzję przed 5.09.2018 r., muszą zainstalować monitoring do 5.03.2019 r.
 • Konieczności posiadania operatu przeciwpożarowego. Zmiana dotyczy wniosku o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego. Do tych wniosków należy dołączyć:
 1. operat przeciwpożarowy wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p.poż. i uzgodniony z komendantem PSP;
 2. postanowienie komendanta PSP w sprawie uzgodnienia warunków p.poż. zawartych w operacie przeciwpożarowym;
 3. odpowiednie zaświadczenia o niekaralności.

Zgodnie z art. 183c ustawy – Prawo ochrony środowiska wynika, że przeprowadzanie kontroli przez komendanta PSP oraz wykonania operatu przeciwpożarowego ma zastosowanie w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających przetwarzanie odpadów, które dotyczą odpadów palnych. Zgodnie z katalogiem odpadów palnych odpadów jest kilka (wymienione w grupie 19) jednak w ogólnej terminologii za palne uznaje się odpady generujące uzysk cieplny. Nie jest, zatem jasne, czy w nowych regulacjach chodzi o odpady wymienione, jako palne w katalogu odpadów, czy może o odpady, które posiadają właściwości palne..

 

Projekty rozporządzeń odpadowych nakładają nowe obowiązki na podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania odpadów oraz w zakresie przetwarzania odpadów.

Projekt rozporządzeń: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/23E816547CE7B4E0C12582B70049D3CB/%24File/2661-001.pdf

1 – Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

Określa szczegółowe wymagania, co do prowadzenia wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, a w szczególności:

1) powierzchnię objętą rejestracją obrazu;

2) minimalne wymagania dla urządzeń technicznych systemu kontroli;

3) przechowywanie i udostępnianie utrwalonego obrazu.

Zgodnie z tym rozporządzeniem urządzenia monitorujące powinny zarejestrować obraz umożliwiający ustalenie tożsamości osób lub przynależności rzeczy w sposób ciągły 24 godziny na dobę.

Posiadacz odpadów prowadzący magazynowanie lub składowanie odpadów będzie zobowiązany udostępnić utrwalony obraz lub jego kopię na pisemny wniosek uprawnionego podmiotu.

 

2 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobów i warunków ochrony przeciwpożarowej dla instalacji, obiektów budowlanych lub ich części, w tym miejsc     magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie lub zbieranie odpadów.

Rozporządzenie określa m.in. sposoby i warunki ochrony ppoż. w miejscach magazynowania odpadów innych niż budynki:

 1. drogi pożarowe o szerokości nie mniejszej niż 7 metrów, zapewniające dostęp pojazdów Państwowej Straży Pożarne i służb Ochotniczej Straży Pożarnej do magazynowanych odpadów na wypadek prowadzonej akcji gaśniczej;
 2. odpady palne magazynowane są w odległości nie mniejszej niż 5 metrów od drogi pożarowej;
 3. konieczność oznakowania dróg pożarowych;
 4. miejsca magazynowania odpadów wyposażone w instalację wodociągową zapewniającą dostęp Państwowej Straży Pożarnej i służbom Ochotniczej Straży Pożarnej do wody na wypadek prowadzenia akcji gaśniczej;
 5. w przypadku braku możliwości posadowienia instalacji wodociągowej w sposób jak opisano powyżej, magazynowania odpadów wyposaża się w zbiornik przeciwpożarowy;
 6. odpady palne powinno się magazynować w sektorach, do których dostęp zapewniają drogi pożarowe;
 7. powierzchnia sektorów magazynowych nie może przekroczyć 400 m2, a wysokość magazynowanych odpadów nie może przekroczyć 5 metrów
 8.  

3 – Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu obliczania wysokości zabezpieczenia roszczeń.

Rozporządzenie określa sposób obliczania wysokości zabezpieczenia roszczeń i ma na celu określenie sposobu obliczania wysokości zabezpieczenia roszczeń, jakie powinien posiadać podmiot przed rozpoczęciem działalności związanej z magazynowaniem odpadów prowadzonej w ramach zbierania lub przetwarzania odpadów.

Stawka za 1 Mg magazynowanych odpadów wynosi:

 1. za odpady niebezpieczne – 600 zł,
 2. za odpady inne niż niebezpieczne i obojętne – 300 zł,
 3. za odpady obojętne spełniające wymagania, o których mowa w załączniku nr 2 rozporządzenia ministra gospodarki z 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1277) – 100 zł.

W przypadku braku wyników badań potwierdzających spełnienie kryteriów, o których mowa w załączniku nr 2 rozporządzenia ministra gospodarki z 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach, przez odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przyjmuje się stawkę 300 zł.

Opublikowanie powyższych projektów jest niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązków ustawowych przez przedsiębiorców. Należy mieć nadzieje, iż stawki zabezpieczeń zostaną zmniejszone lub chociaż będzie okres przejściowy umożliwiający zjednaj strony powstanie oferty na gwarancje bankowe a z drugiej uwzględnienie tej pozycji w budżetach przedsiębiorstw a dalej w cenie ich usług.

AKTUALNOŚĆI

Wyjątkowo do 1 kwietnia 2019 należy rozliczyć opłatę środowiskową

Zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, przedsiębiorcy prowadzący działalność mającą wpływ na środowisko mają obowiązek corocznego składnia sprawozdania i wnoszenia opłaty środowiskowej.

Więcej…

Narzędzie audytu usługi wsparcia biznesowego jest teraz w trybie online

 Usługa wsparcia biznesowego BCP-CE - narzędzie audytu Projekt Biocompack-CE:

   

Głównym celem projektu jest zapewnienie silniejszych powiązań między instytucjami badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych, w celu wprowadzenia sprawdzonych materiałów biodegradowalnych w opakowaniach z papieru i tektury.

Więcej…

ABC biodegradowalności – nowości technologiczne w domu, sklepie, kawiarni… i na polu z cyklu: Circular Economy. Zamykamy obieg! Warszawa 20190308

 

 

WARSZTATY

WARSZTATY
ABC biodegradowalności – nowości technologiczne w domu, sklepie, kawiarni… i na polu
z cyklu: Circular Economy. Zamykamy obieg!
  Więcej…

TARGI Smart City Expo po raz pierwszy w Polsce 20190612 Łódź

Smart City Expo Poland to pierwsze w Polsce targi dedykowane producentom i dostawcom nowoczesnych technologii służących do lepszego, wydajniejszego zarządzania infrastrukturą miejską. Podczas dwóch dni targów zostaną zaprezentowane najnowsze technologie, produkty i usługi, które zostały stworzone w celu podniesienia jakości życia mieszkańców miast.


Więcej…

Gospodarka obiegu zamkniętego - także w domu i w pracy! Warsztaty Warszawa 20190214

 Gospodarka obiegu zamkniętego -  także w domu i w pracy! Warsztaty Warszawa 

 

WARSZTATY

ABC BIODEGRADOWALNOŚCI W PRACY I DOMU

 

z cyklu: Circular Economy. Zamykamy obieg!

 

Jaka tematyka ?

 • Co to są biotworzywa i biokompozyty?
 • Jaka jest różnica między opakowaniami biodegradowalnymi a kompostowalnymi?
 • Strategia dotycząca biokompozytów – Projekt BIOCOMPACK-CE
 • Jak szybko bioodpady mogą stać się odżywczym prekompostem dla roślin?
 • Czy da się prosto kompostować w firmowej lub domowej kuchni?

 

Więcej…

Nowy projekt Mapy Drogowej GOZ - listopad 2018

W załączniku kolejna wersja projektu

Mapa Drogowa GOZ wersja 20181223

Konferencja o zmianach przepisów z zakresu Odpadów i Opakowań. Bezpłatne wydarzenie podczas targów Expo Silesia 22112018

 
Więcej…