Projekt rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

Kamery miejscach magazynowania lub składowania odpadów będą rejestrować obraz przez całą dobę także z dróg dojazdowych, a bieżący podgląd będą mieć pracownicy WIOŚ – PROJEKT nowego rozporządzenie ws. wizyjnego systemu kontroli.

W związku z przygotowywaną przez PIOIRO opinią do projektu rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów, zwracamy się z prośba o opinie i swoje uwagi.

Zachęcamy o zwrócenie się do Państwa firm specjalizujących się w montażu monitoringu o wyliczenie kosztów dostosowania się do wymogów zawartych w projekcie rozporządzenia.

Monitorowaniu podlegają  wszystkie miejsca magazynowania  odpadów – palnych frakcji odpadów w tym również,opon, akumulatorów, olei, itd.  

Prosimy również o sprawdzenie, czy jest możliwe spełnienie art. 2 – 15 metrowa strefa – mając na uwadze ograniczenia monitorowania działek sąsiednich bez zgody ich właściciela?

Prosimy o jak przesłanie uzyskanych  informacji na adres konrad.nowakowski@pioiro.pl do dnia 2018.09.25


Krótka informacja dotycząca rozporządzenia
Instalowania kamer w miejscach magazynowania odpadów wprowadziła lipcowa nowelizacja ustawy o odpadach. Liczne pożary miejsc magazynowania odpadów oraz trudności z ustaleniem sprawców podpaleń były powodem wprowadzenia obowiązku montażu i utrzymania systemu monitoringu miejsc magazynowania odpadów.   

Przygotowany przez ministerstwo środowiska projekt rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów określa szczegółowe wymagania dla prowadzenia wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, powierzchnię objętą rejestrowanym obrazem, minimalne wymagania dla urządzeń technicznych systemu kontroli oraz wymogi przechowywania i udostępniania utrwalonego obrazu.

W wizyjny system kontroli obowiązkowo mają być wyposażone miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Kamery mają być zainstalowane tak, aby rejestrowany obraz obejmował całą powierzchnię magazynowanych lub składowanych odpadów z drogami dojazdowymi i pasem otaczającym te miejsca o minimalnej szerokości 15 metrów

Urządzenia techniczne sytemu kontroli powinny zarejestrować obraz pozwalający na identyfikację osób w sposób ciągły przez całą dobę

Urządzenia techniczne powinny również umożliwiać wykorzystanie zapisu sygnału wizyjnego do jego odtworzenia z zastosowaniem tzw. stop-klatki, a także wykonanie kopii i pobierania zapisu w formie elektronicznej oraz określenia daty, czasu i miejsca zarejestrowanych zdarzeń i czynności. 

Zgodnie z rozporządzeniem wizyjny system kontroli powinien być prowadzony w taki sposób, aby umożliwić podgląd obrazu na żywo miejsca magazynowania lub składowania odpadów pracownikom wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. Utrwalenie obrazu powinno odbywać się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Nowe przepisy precyzują też, że utrwalony obraz ma być przechowywany na elektronicznym nośniku informacji.  

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, projektowane rozporządzenie dotyczące wizyjnego systemu kontroli wejdzie wżycie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy, tj. 22 lutego 2019 r. Natomiast posiadacze odpadów zobowiązani do stosowania wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, będą musieli niezwłocznie dostosować się do tych przepisów.    

Projekt Rozporządzenia (plik pdf) 

Przebieg prac legislacyjnych

Inne prace legislacyjne 

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza sprawozdania

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *