Nowe wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń. Projekt rozporządzenia

Opublikowano zmieniony projekt rozporządzenia w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń dla gospodarujących odpadami. Nowy projekt wprowadza większy podział oraz zróżnicowanie stawek opłaty za poszczególne odpady.

Nadal jest zaproponowana wysoka stawka dla odpadów niebezpiecznych 1500 zł. 

Według  nowej propozycji zmniejszono stawkę m.in. za składowanie tony zmieszanych odpadów komunalnych lub pochodzących z ich przetworzenia, a także RDF i SRF oraz odpadów przeznaczonych do ich produkcji do 600 zł.

Stawka za odpady palne magazynowane selektywnie tj. papier, tektura, tekstylia, tworzywa sztuczne folia, opony i inne odpady z gumy, wielomateriałowe i wielkogabarytowe to 400 zł.

300 zł mieliby zapłacić magazynujący

odpady powstające po wycofaniu z eksploatacji pojazdów oraz odpadów powstających w wyniku ich przetworzenia (z wyjątkiem metali)

olejów napędowych, zużytych  baterii, akumulatorów lub odpadów powstałych w wyniku przetworzenia zużytych baterii lub przetworzenia zużytych akumulatorów

odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

200 zł to zaproponowana kwota za odpady palne (takie jak papier i tektura), magazynowane selektywnie i przyjęte do procesu recyklingu przez posiadacza odpadów prowadzącego proces recyklingu.

30 zł ma kosztować zabezpieczenie roszczenia za składowanie tony odpadów pochodzących z procesów termicznych, ze spalarni odpadów i wytworzonych w trakcie prac prowadzonych na drogach publicznych i na liniach kolejowych. Warunkiem jest, że te ostatnie mogą być one ponownie wykorzystane do budowy, remontów i prac utrzymaniowych na drogach publicznych.

Jednozłotową opłatę wyznaczono za odpady ulegające biodegradacji, będące substratami do wytwarzania: biogazu rolniczego, biogazu pozyskanego z oczyszczalni ścieków, innego biogazu;

Tyle samo ma kosztować zabezpieczenie roszczeń za odpady z metali, w tym odpadów metali powstałych w wyniku przetworzenia pojazdów wycofanych z eksploatacji lub będących odpadami metali części samochodów osobowych usuniętych w trakcie naprawy, odpadów metali powstałych w wyniku przetworzenia zużytych baterii lub przetworzenia zużytych akumulatorów oraz odpadów metali powstałych w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zabezpieczenie roszczeń za składowanie pozostałych, niewymienionych z poprzednich punktach, frakcji odpadów ma kosztować 300 zł za tonę. Samo zabezpieczenie ma pokrywać koszty „negatywnych skutków prowadzonej działalności”, w tym na przykład pokrycie kosztów wykonania zastępczego.

Rozporządzenie ma wejść w życie dzień po jego ogłoszeniu.

Sierpniowy Projekt rozporządzenia 

Obecny Projekt Rozporządzenia

Proces legislacyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *