Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – ROP.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się – długo oczekiwany – projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, czyli pakiet ROP.

Rozpoczyna się więc proces konsultacji w sprawie rozszerzonej odpowiedzialności producenta. 


W czwartek 5 sierpnia na stronie RCL udostępniono projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i niektórych innych ustaw.

Projekt liczy 72 strony, uzasadnienie do niego kolejne 17, a ocena skutków regulacji -następne 23 strony.

Jednym z najbardziej dyskutowanych przez ostatnie lata kwestii była opłata opakowaniowa i regulator ROP. Projekt zakłada, że opłata ma być pobierana co miesiąc przez marszałków województw, a środki z niej trafiać do operatora systemu ROP, którym będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 80 proc. z tych pieniędzy ma trafić do gmin.

Pieniądze z opłaty opakowaniowej zostaną podzielone między:

  • gminy -80 proc. wpływów z opłaty na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -18 proc. na inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi,
  • Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy – 2 proc. na funkcjonowanie instytutu.Ministerstwo szacuje się, że opłata opakowaniowa należna za rok 2023 (pierwszy rok obowiązywania ustawy) wyniesie 1,5 mld zł. 

Wybrane rozwiązania wskazane  projekcie ustawy:

1) rozdzieleniu strumienia opakowań produktów oraz odpadów opakowaniowych na opakowania przeznaczone dla gospodarstw domowych, oraz pozostałe opakowania (głównie handel, usługi, przemysł),

2) ustanowieniu opłaty opakowaniowej ponoszonej przez wprowadzających produkty w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych,

3) ustanowieniu obowiązku dla przedsiębiorców wprowadzających napoje w butelkach z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l zapewnienia w tych opakowaniach udziału materiałów pochodzących z recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych,

4) wprowadzeniu obowiązku osiągnięcia poziomu selektywnego zbierania butelek PET do 3l,

5) powierzeniu określonych zadań nadzorczych i analitycznych nad systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta (system ROP) Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ-PIB),

6) wprowadzeniu mechanizmu nieodpłatnego przydzielania przez IOŚ-PIB masy odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi organizacjom odpowiedzialności producentów i organizacjom samorządu gospodarczego,

7) wprowadzeniu mechanizmu doszczelniającego system wystawiania dokumentów DPR i EDPR, które będą wystawiane przez IOŚ-PIB na wniosek recyklera, eksportera lub wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych po przeprowadzeniu audytu przedsiębiorcy w zakresie informacji wskazanych we wniosku,

8) przekształceniu organizacji odzysku opakowań w organizacje odpowiedzialności producentów oraz wprowadzeniu zmian w zakresie wymagań dotyczących prowadzenia działalności przez te organizacje polegających m.in. na  podniesieniu kapitału zakładowego do 5 mln zł, oraz obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności, które będzie wydawał minister właściwy do spraw klimatu,

9) wprowadzeniu mechanizmu wynagrodzenia dla organizacji odpowiedzialności producentów płaconego przez producentów reprezentowanych przez daną organizację.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przewidziało możliwość zgłaszania uwag do projektu. W chwili obecnej zachęcamy Państwa do przesyłania do 20 sierpnia 2021 r. uwag do tego projektu.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12349805/katalog/12808299#12808299

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/rozszerzona-odpowiedzialnosc-producentow-projekt-nowelizacji,509934.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *