Proces legislacyjny wprowadzania zapisów dotyczących GOZ

Trwa proces legislacyjny wprowadzania zapisów dotyczących GOZ.  To pierwsza z ustaw na tak zaawansowanym etapie legislacyjnym. 


W projekcie ustawy jest zawarta nowa definicja opakowania wielomateriałowego.

opakowaniu wielomateriałowym – rozumie się przez to opakowanie wykonane co najmniej z dwóch warstw różnych materiałów, które nie mogą być ręcznie oddzielone i tworzą jedną integralną całość, która składa się z pojemnika

wewnętrznego i obudowy zewnętrznej oraz którą napełnia się, przechowuje, transportuje i opróżnia w takiej formie;

Zamiana sposobu określenia masy zrealizowanego recyklingu. Obecnie jest to masa wynikająca z KPO jako przekazana do recyklingu.

Masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi oblicza się jako masę opakowań, które stały się odpadami i które – po wykonaniu niezbędnych czynności kontrolnych, sortowania i innych czynności wstępnych mających na celu usunięcie z nich odpadów, które nie są przedmiotem dalszego recyklingu opakowań – są przekazywane do recyklingu, w ramach którego odpady są faktycznie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje.

W projekcie znajdziemy zwiększenie poziomów recyklingu czy stawki opłaty produktowej na opakowania środków niebezpiecznych.

Przepisy krajowe odnoszące się do GOZ są obecnie przedmiotem prac legislacyjnych – w ramach projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (UC43).

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339505/katalog/12730139#12730139
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-0610-105-21

Kolejne to będą omawiane zgodnie z ich główną tematyką jako SUP, ROP, Kaucja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *