Opublikowano drugą wersję projektu ustawy wdrażającej przepisy dotyczące SUP

Opublikowano drugą wersję projektu ustawy wdrażającej przepisy dotyczące SUP (tzw. SUP, Single-Use Plastics – jednorazowe tworzywa sztuczne)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (UC73)


https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12345305/12777269/12777270/dokument538264.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345305/katalog/12777269#12777269

W kontekście systemu wprowadzenia opłat w legislacji SUP oraz ROP godne uwagi jest stanowisko Ministerstwa Finansów

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12345305/12777269/12777271/dokument539146.pdf

(…)Pragnę wyjaśnić, że według metodyki unijnej (ESA2010), wpływy z opłat pobieranych przez samorząd województwa i przekazywane do NFOŚiGW – z dużym prawdopodobieństwem – zostaną zaklasyfikowane jako wpływy podatkowe. Oszacowanie całości skutków projektu ustawy dla sektora finansów publicznych jest istotne z punktu widzenia stabilizującej reguły wydatkowej (SRW). W przypadku uznania, że opłaty przewidziane w projekcie ustawy, według metodyki unijnej (ESA2010), będą stanowić podatek, a więc dochód sektora instytucji rządowych i samorządowych (sektora GG), a ich wielkość przekroczy w pierwszym roku 0,03% PKB, zostaną one w ramach SRW zakwalifikowane jako tzw. dochód dyskrecjonalny i wpłyną na zwiększenie kwoty wydatków podmiotów objętych SRW. NFOŚiGW nie jest objęty SRW, jest natomiast jednostką sektora GG. W sytuacji, gdy jednocześnie dochody z ww. opłat zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków NFOŚiGW przewidzianych w ustawie, wydatki sektora GG wzrosną w kwocie dwukrotnie wyższej w stosunku do otrzymanych dochodów (wydatki jednostek objętych SRW i wydatki NFOŚiGW), co będzie miało negatywny wpływ na wynik sektora GG. (…)

Stawka opłaty 20 gorszy https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12345305/12777269/12777270/dokument538271.pdf

Projekt ustawy jest ważny dla branży, ponieważ stanowi transpozycję wymaganych przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko  do polskiego prawa.

Przypominamy- od 3 lipca 2021 r. minął termin transpozycji przedmiotowej dyrektywy. Jednocześnie towary, wprowadzone do obrotu przed dniem wejścia w życie ustawy, będzie można sprzedawać aż do wyczerpania zapasów.

Link do Dyrektywy SUP: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904&from=PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *