O Porozumieniu

Organami PIOIRO są:


Walne Zgromadzenie Członków Izby

Rada Izby

Zarząd Izby

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby, rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów i zadań statutowych, m.in. uchwalanie Statutu i jego zmian, wybór i odwołanie członków Rady Izby, zatwierdzenie rocznego budżetu, ustalanie wysokości składek członkowskich.

Do głównych kompetencji Rady należy ustalanie zasad i nadzór nad polityką finansową PIOIRO oraz ogólna kontrola podejmowanych przez Izbę działań na polu krajowym i międzynarodowym.Zarząd Izby jest jednoosobowy.

Firmom-członkom PIOIRO oferuje wsparcie w realizacji obowiązków środowiskowych:

  • rzetelne rozliczanie z obowiązku odzysku i recyklingu opakowań poprzez udział w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Łódzkiego
  • fachowe doradztwo dotyczące tworzenia systemów odzysku i recyklingu opakowań
  • ekspercką pomoc w planowaniu i realizowaniu kampanii edukacji ekologicznej
  • odpowiedzialną reprezentację i ochronę interesów gospodarczych w kontakcie z administracją państwową i samorządową

Główne atuty PIOIRO to:

  • Zespół fachowców z wieloletnim i różnorodnym doświadczeniem w branży opakowaniowej – od instytutów badawczych (COBRO), poprzez recyklerów oraz firmy gospodarki odpadami, aż po organizacje odzysku opakowań.
  • Szeroka sieć firm-członków Izby (112 podmiotów) reprezentująca rozmaite branże, m.in.: producenci arytkułów spożywczych czy chemii gospodarczej.
  • Bezpieczeństwo. PIOIRO przejmuje odpowiedzialność za swoje działania

DOŁĄCZ DO PIOIRO I KORZYSTAJ ZE WSPARCIA EKSPERTÓW
www.pioiro.pl

Obowiązki zgodnie z art. 18 Ustawy:

  • Utworzenie analogicznego systemu dla odpadów powstałych z opakowań po środkach niebezpiecznych
  • Utworzenie i utrzymanie systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych