Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592)  wprowadza szereg nowych wymagań w zakresie gospodarki odpadami, w tym dotyczących magazynowania odpadów, ochrony przeciwpożarowej, uzyskiwania decyzji i zabezpieczenia roszczeń.